Придържане срещу съответствие

Придържането и спазването са два термина, които често се използват в медицината и е доста често да се види, че се използват синонимно. Макар че е малко неточно да се направи това, трябва да се спомене, че има само много тънка линия между придържането и спазването, като по този начин прави още по-трудно да се разбере реалната разлика между двете.

Какво е придържане?

Придържането е термин, който се използва обикновено в медицината за обозначаване на постъпката на пациента, от самия него, спазване на правилната дозировка на лекарството, правилните хигиенни практики или практиките на благополучие. Придържайки се, пациентът се овластява и поема нещата в свои ръце, като по този начин става съизмерим с лекарите. Казва се, че това проправя пътя към взаимното уважение и грижа между лекарите и пациентите, като по този начин създава ситуация, която е взаимно изгодна. Придържането включва действия като терапевтични сесии, самостоятелни грижи или упражнения за самонасочване.

Придържането се счита за положителна форма на лекарството, което показва подобрени резултати от лечението, като по този начин се оказва полезна практика за човешкия вид.

Какво е спазване?

Съответствието може да се определи като следване на инструкциите или препоръките на лекаря при правилно количество дозиране на лекарството. Съответствието може да се разглежда като патерналистичен, безроден и снизходителен вид лекарство, при което пациентът играе пасивна роля. Съществуват обаче много пречки пред спазването на изискванията, като сложността на съвременните здравни полкове, ниската здравна грамотност и липсата на разбиране за ползите от лечението. Неспазването също се превърна в основен проблем в света днес, тъй като според Световната здравна организация е изчислено, че в развитите страни само 50% от пациентите, страдащи от хронични заболявания, следват препоръките, дадени като част от лечението. Като средство за подобряване на спазването на досега са предложени методи като опростяване на опаковането на лекарства, подобряване на медицинското образование на пациентите, ограничаване на броя на предписаните лекарства и предоставяне на ефективни напомняния за лекарства.

Каква е разликата между придържането и спазването?

Няма абсолютно никакво съмнение, че здравеопазването е може би най-важният фактор, от който може би зависи дори бъдещето на света. Придържането и спазването са две думи, които обикновено се използват, когато става дума за здравеопазване, и тези две думи често се виждат, че се използват синоним на моменти. И все пак е неточно да го направите.

• Придържането се отнася до пациента, неговия или самия, спазвайки правилните практики на медицината. Съответствието е, когато пациентът следва инструкциите на лекаря.

• Придържането дава възможност на пациента, като по този начин става равнопоставен на лекарите. Счита се, че спазването е патерналистично и снизходително отношение към медицината.

• Смята се, че придържането има повече предимства от спазването.