„Всичко“ срещу „Нищо“

Всичко е възможно на този свят и ние живеем с тези възможности. Можем да направим всичко, да имаме всичко, което пожелаем и да вярваме на всичко, което искаме. Няма нищо, което може да ни попречи в това, което вярваме, че можем да станем.

Четенето на тези думи ще ви накара да се замислите какво е „нещо“? Какво е „нищо“? Трудно е да се опише „нещо“ и още по-трудно е да се обясни какво е „нищо“.

"Всичко"

„Всичко“ е всеки предмет, събитие, факт, състояние или действие. Всичко съществува или виждано, или невиждано. Това е нещо или идея, която има същност; съществуваща чрез проявяване на потенциала да бъдеш и да станеш нещо. Това е неопределено местоимение, което се използва вместо съществително или съществително изрази. Използва се за описване на нещо, което съществува и присъства като предмет, до който можете да се докоснете, събитие, на което можете да станете свидетел, факт, за който сте сигурни, или акт, който може да засегне други.

'Нищо'

Нищо не е концепцията, която описва липсата на нищо. Използва се за описание на маловажно нещо, събитие, състояние или действие. Това е състоянието на несъществуване и липса на нищо. Това е неопределено местоимение и понякога се използва като съществително, което е неправилно, тъй като не функционира като съществително, тъй като се отнася до никакъв предмет, събитие, състояние или действие. Отнася се за нещо или отсъствието на нещо.

Това се дължи предимно на съзнателното спазване от страна на човека и на двете неща, които присъстват и отсъстват. Атомистите твърдят, че празнотата или нищото може да предизвика движение. Съществува, за да позволи на атомите да се съберат и да се движат един от друг, причинявайки движение. Тя няма същност, но може да бъде истинска. Някои философи твърдят, че всъщност има два вида битие, неща, които физически съществуват и могат да бъдат видени и докоснати, и такива, които са само в нашето съзнание.

Будистите смятат, че „нищо“ е състояние на ума, което им позволява да постигнат определено ниво на фокус. Атеистите, от друга страна, използват понятието „нищо“, за да опровергаят съществуването на Бог.

В математиката числото нула означава „нищо.“ Празен набор няма нищо вътре. При изчисляването нищо не се използва вместо нещо, което не е назначено, или за обозначаване на абстракция на данни. Използва се за символизиране на число, което е пропуснато и се постига чрез въвеждане на „NULL, NUL, NIL, NONE.“ Ако искате компютърът да не прави нищо, можете да напишете „NOP.“

Резюме:

1. „Всичко“ е всеки обект, събитие, факт, състояние или действие, докато „нищо“ е концепцията, която описва липсата на нищо.
2. „Всичко“ е нещо или идея, която има същност, докато „нищо“ няма същност.
3. „Всичко“ е нещо, което съществува, докато „нищо“ е нещо, което не го прави.
4. И двете са местоимения. „Всичко“ се използва вместо идеи, събития, действия или предмети, които са реални, докато „нищо“ се използва за такива, които не съществуват.

Препратки